Powrót do Informatora

„Wykonanie otworu poszukiwawczego Br-2 w celu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Broniszów oraz wykonanie otworu poszukiwawczego Ws-1 w celu ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”

Październik 2016

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie 2 otworów poszukiwawczych za wodą, ustalenie wydajności studni, zbadanie jakości wody oraz opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. nr 291 z 2011r. poz. 1714).

1. Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

Projektowane roboty obejmą wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą o głębokości do 100 m w utworach trzeciorzędowych. Zostanie on zlokalizowany w obrębie warstw krośnieńskich górnych.
Projektowany otwór znajduje się w granicach działki nr 123 obręb Wielopole Skrzyńskie.
Otwór odwiercony zostanie systemem obrotowym na płuczkę wodną i/ lub powietrzną.
Projektowana głębokość otworu – do 100 m, dopuszcza się wcześniejsze zakończenie wiercenia w razie uzyskania zamierzonego celu projektowanych robót przed dowierceniem docelowej głębokości.

2. Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Broniszów.

Projektowane roboty obejmą wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą o głębokości do 100 m w utworach kredowych. Zostanie on odwiercony w obrębie warstw inoceramowych.
Projektowany otwór zlokalizowany jest w granicach działki nr 767/1 obręb Broniszów.
Projektowany otwór odwiercony zostanie systemem obrotowym na płuczkę wodną i/ lub powietrzną.
Projektowana głębokość otworu – do 100 m, dopuszcza się wcześniejsze zakończenie wiercenia w razie uzyskania zamierzonego celu projektowanych robót przed dowierceniem docelowej głębokości.

Termin realizacji: 31.10.2016 r.

Koszt inwestycji

86 100,00 zł brutto (43 050,00zł jeden odwiert) – przy założeniu że każdy z odwiertów zostanie zakwalifikowany jako pozytywny

Wykonawca

 Hydroel" Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał z Zagórzan

Udostępnij: