Powrót do Informatora

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim

Wrzesień 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest realizowana ze środków projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodnościekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka Ściekowa

zakresem tej inwestycji objęte jest :

  • wykonanie robót ziemnych
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej- 11 119,30 mb
  • montaż rurociągu tłocznego – 22.0 mb
  • budowa pompowni ścieków – 1szt.
  • montaż studzienki – PE1000 – 186 szt., PE425 – 255 szt.

Koszt inwestycji

4 457 700,00 zł - całkowity koszt inwestycji

Dofinansowanie

2 787 700,00 zł - środki pozyskane w ramach realizowanego projektu

1 670 000,00 zł - budżet własny Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Mamy nadzieje, że uda się nam również odzyskać 833 553,66 zł podatku VAT który nie jest kosztem kwalifikowanym w przedmiotowym projekcie co zmniejszy zaangażowanie środków własnych w budżecie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna,
ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno

Udostępnij: