Powrót do Informatora

Budowa oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim

Wrzesień 2017

Budowa oczyszczalni ścieków jest realizowana ze środków projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodnościekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka Ściekowa.

Przedsięwzięcie obejmuje:

Budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd=180m3/d położonej  w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach budowy oczyszczalni ścieków przewiduje się w szczególności następujące obiekty budowlane:

 • budynek oczyszczalni,
 • budynek techniczno-socjalny,
 • budynek kraty ze zbiornikiem uśredniającym wstępnym,
 • zbiornik ścieków dowożonych,
 • kontenerową stację zlewczą ścieków dowożonych oraz tacę ociekową- dla wozów asenizacyjnych,
 • osłonę śmietnikową,
 • studnię kopaną z instalacją wodociągową,
 • schody wejściowe wraz z barierką ochronną
 • place, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,
 • rurociągi technologiczne,
 • kanalizację sanitarną,
 • stację transformatorową,
 • słup z linią SN,
 • instalację elektryczną odbiorczą z oświetleniem terenu,
 • instalację fotowoltaiczną o mocy 36,75 kWp.

Dostawa pełnego wyposażenia oczyszczalni w sprzęt na stałe montowany, jak i ruchomy w tym wyposażenie pomieszczeń biurowych i zaplecza sanitarnego.

Koszt inwestycji

5 179 115,00 zł - całkowity koszt inwestycji

Dofinansowanie

3 239 115,00 zł - środki pozyskane w ramach realizowanego projektu

1 940 000,00 zł - budżet własny Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Mamy nadzieje, że uda się nam również odzyskać 968 452,40 zł podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w przedmiotowym projekcie co zmniejszy zaangażowanie środków własnych w budżecie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Wykonawca

Dorota Szarnecka – Placko P.P.H. „EKO-SYSTEM-POLSKA”,

Tajęcina 112, 36-002 Jasionka

Udostępnij: