Powrót do Galerii Zdjęć

Radosny Start Malucha 2009-2012

Od listopada 2009 roku do września 2012r roku Gmina Wielopole Skrzyńskie realizowała projekt pt. „Radosny Start Malucha – utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Głównym celem projektu było wyrównanie dostępu do edukacji dzieci z terenów wiejskich poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych, które ze względu na m.in. miejsce zamieszkania napotykają trudności w tym zakresie.

Na terenie Gminy utworzono trzy punkty przedszkolne zlokalizowane w:

 • Szkole Podstawowej w Brzezinach,
 • Szkole Podstawowej w Brzezinach-Berdechowie,
 • Szkole Podstawowej w Broniszowie.

Projekt skierowany był do 45 dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z rodzin o niskich dochodach, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

W ramach projektu oferowana była:

 • Miła i fachowa opieka nad dziećmi, miło spędzony czas, a w trakcie zabawy zdobycie wiedzy,
 • Nauka języka angielskiego,
 • Zajęcia z rytmiki,
 • Bezpłatne wyżywienie,
 • Bezpłatne wyposażenie przedszkolaka w przybory szkolne,
 • Wyjazdy do teatru i kina. Celami szczególnymi projektu są:
 • Zdobycie umiejętności pracy i zabawy w grupie,
 • Zdobycie umiejętności komunikacyjnych z rówieśnikami,
 • Wpojenie zasad dyscypliny i obowiązkowości przedszkolaka.

Udostępnij: