Powrót do Strony Głównej

Druki do pobrania

Działalność gospodarcza

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG-1)  Pobierz PDF
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG-1) - instrukcja wypełniania  Pobierz PDF
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej - załącznik (CEIDG-MW)  Pobierz PDF
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - informacja o rachunkach bankowych - załącznik (CEIDG-RB)  Pobierz PDF
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - udział w spółkach cywilnych - załącznik (CEIDG-SC)  Pobierz PDF
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - udzielone pełnomocnictwa - formularze do dokonania korekt w przypadku pomyłek - załącznik (CEIDG-POPR)  Pobierz PDF
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - udzielone pełnomocnictwa - załącznik (CEIDG-PN)  Pobierz PDF
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wykonywana działalność gospodarcza - załącznik (CEIDG-RD)  Pobierz PDF

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Nadanie numeru PESEL  Pobierz PDF
Pełnomocnictwo - dla spraw związanych z ewidencją ludności  Pobierz PDF
Wydanie dowodu osobistego  Pobierz PDF
Zaświadczenie o zameldowaniu  Pobierz PDF
Zaświadczenie o zameldowaniu - dla więcej niż jednej osoby  Pobierz PDF

Gospodarka gruntami, środowisko

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Nadanie nieruchomości numeru porządkowego  Pobierz PDF
Rozgraniczenie nieruchomości  Pobierz PDF
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości  Pobierz PDF
Wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego  Pobierz PDF
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  Pobierz PDF

Gospodarka odpadami komunalnymi

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie ospadami komunalnymi  Pobierz PDF

Podatki i opłaty

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Deklaracja na podatek lesny (DL-1)  Pobierz PDF
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)  Pobierz PDF
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)  Pobierz PDF
Deklaracja na podatek od środków transportowych - załącznik (DT-1a)  Pobierz PDF
Deklaracja na podatek rolny (DR-1)  Pobierz PDF
Informacja na podatek leśny (IPL-1)  Pobierz PDF
Informacja na podatek od nieruchomości (IPN-1)  Pobierz PDF
Informacja na podatek rolny (IPR-1)  Pobierz PDF
Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  Pobierz PDF
Udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów  Pobierz PDF
Wydanie zaświadczenia z podatków  Pobierz PDF
Zwrot podatku akcyzowego  Pobierz PDF

Pozostałe sprawy

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  Pobierz PDF

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego (odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu)  Pobierz PDF
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą  Pobierz PDF

Zagospodarowanie przestrzenne

Nazwa dokumentu Plik do pobrania
Ustalenie warunków zabudowy (budynek mieszkalny, jednorodzinny)  Pobierz PDF
Ustalenie warunków zabudowy (przebudowa, zmiana zagospodarowania - wniosek uproszczony)  Pobierz PDF
Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Pobierz PDF
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  Pobierz PDF